Ноос ноолууран бүтээгдэхүүний "Чанар шалгагчийн анхан шатны сургалт"-ын хөтөлбөр

Сургалтын хугацаа 14 хоног

Сургалтын хуваар: Жилдээ 1-2 удаа

Хамрах хүрээ: Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр, шинжээч, судлаач нар

Огноо

Цаг

Хичээлийн сэдэв

Цаг

Өрөө

Заах багш

1. Онолын хичээлийн сэдэв

 ТУХАЙ БҮР

08:00-12:50

Нэхмэлийн ширхэгт материалын тухай ерөнхий ойлголт. Нэхмэлийн ширхэгтийн ангилал. Нэхмэлийн нэр томъёо, тодорхойлолт

2

 №203

Х.Соёл-Ундрах

ТУХАЙ БҮР

13:20-

17:50

Байгалийн ба химийн гаралтай ширхэгтийн бүтэц, шинж чанар. Торго, хөвөн, хиймэл ба нийлэг ширхэгт

2

 №203

Х.Соёл-Ундрах

ТУХАЙ БҮР

08:00-12:50

Лабораторит өргөн хэрэглэгддэг англи нэр, томъёо, хэллэг

2

 №203

Х.Соёл-Ундрах

ТУХАЙ БҮР

13:20-

17:50

Ноос болон амьтны гаралтай онцлог ширхэгтүүдийн чанарын ангилал, зэрэглэл, стандартчилал

2

 №203

 

Х.Соёл-Ундрах

ТУХАЙ БҮР

08:00-11:10

Ноос болон амьтны гаралтай онцлог ширхэгтийн бүтэц, шинж чанар, онцлог. Ширхэгтийн морфологи ба гистологи бүтэц. Хайрсны төрөл, хэлбэр, хэмжээ

2

 №203

 

С.Саранцэцэг

ТУХАЙ БҮР

11:20-17:50

Бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлтүүд. Ширхэгтийн бүтэц, голч, урт, атираа, бөх бат, суналт, шугаман нягт, номер

2

 №203

С.Саранцэцэг

ТУХАЙ БҮР

08:00-16:30

Ээрэх систем. Ноос болон амьтны гаралтай онцлог ширхэгтүүдийн анхан шатны боловсруулалтын технологи

2

 №203

 

С.Саранцэцэг

ТУХАЙ БҮР

08:00-16:30

Шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалт

2

 №203

 

С.Саранцэцэг

2. Дадлагын хичээлийн сэдэв

ТУХАЙ БҮР

09:00-17:00

Ноос болон амьтны гаралтай онцлог ширхэгтүүдийг ангилан ялгах, таних, дээж сонгон авах арга

2

№102

З.Баяртогтох Ш.Нансалмаа

ТУХАЙ БҮР

11:20-17:00

Ноосны бүтэц тодорхойлох арга зүй. (Угаасан ноос, Самнасан ноолуур, үйлдвэрлэлийн технологийн хаягдал завод ноос, сэв хялгас, богино ноолуур)

22

№102

З.Баяртогтох Ш.Нансалмаа

ТУХАЙ БҮР

11:20-17:00

Ноосны голч тодорхойлох арга зүй

16

№102

З.Баяртогтох Ш.Нансалмаа

ТУХАЙ БҮР

11:20-17:00

Ноосны урт тодорхойлох арга зүй

16

№102

З.Баяртогтох

ТУХАЙ БҮР

11:20-17:00

Ноосны чийг, тослог тодорхойлох арга зүй

8

№205

Д.Цэвэлмаа

НИЙТ

ОНОЛЫН      1 КР

16

ДАДЛАГЫН              2 КР

64

ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН СУДАЛГАА ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН