Сургалт явагдана

 “АППАРАТЫН ЭЭРЭХ СИСТЕМИЙН ТЕХНОЛОГИ сэдэвт онлайн сургалт явагдана. 

Сургалтын сэдэв: Аппаратын ээрэх системийн технологи

Сургалтын хугацаа: 2020 оны 1-р сарын 6-ны өдөр, 10 цагаас 13 цаг хүртэл

Сургалтын зорилго: Ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажиллагсад, инженер техникийн ажилтнуудад аппаратын ээрэх системээр ээрмэл утас үйлдвэрлэх технологи, ажиллагааны тухай анхан шатны мэдлэг олгох

Дэмжигч: UNIDO Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл SECiM C2 төсөл

Сургалтын хөтөлбөр

Цаг

Сэдвийн нэр

Багшийн нэр

09.45-10.00

Бүртгэл нээлт

Г.Батчимэг

10.00-10.15

Сургалтын өмнөх тест

10.15-10.30

Ээрэх технологийн үндсэн ойлголт (ангилал ээрмэл, бүтэц)

Л.Оюунчулуун

10.30-10.40

Хичээлээс асуух асуулт, хариулт

10.40-11.10

АШБ*:Түүхий эд бэлтгэл, угаах, хялгас ялгах

Ц.Ганболд

11.10-11.20

Хичээлээс асуух асуулт, хариулт

11.20-12.00

АЭС бэлтгэл технологи, ажиллагаа ( холих, самнах, цувимал бэлтгэл)

Л.Оюунчулуун

12.00-12.10

Хичээлээс асуух асуулт, хариулт

12.10-12.50

АЭС ээрэх технологи, ажиллагаа (ээрэх технологи, тоног төхөөрөмж, ээрмэлийн шинж чанар)

Э.Дагвасүрэн

12.50-13.00

Хичээлээс асуух асуулт, хариулт

13.00-13.10

Сургалтын дараах тест, сургалтын үнэлгээ, хаалт

Г.Батчимэг

 

Eвропын Холбооны санхүүжилттэй

“Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих (SECiM C2)” төслийн

“Текстилийн үйлдвэрлэлийн ноосон ээрмэлийн чанарыг сайжруулах” дэд төсөл